3 - Buzzbrews Kitchen (Dallas TX)  - Hare Krishna. It's egg whites, avocados, jack and feta cheese with tomatoes on top

3 – Buzzbrews Kitchen (Dallas TX) – Hare Krishna. It’s egg whites, avocados, jack and feta cheese with tomatoes on top

blog comments powered by Disqus
X
X